Regulamin przetwarzania danych osobowych RODO


Informacja


- w oparciu o art. 13 Rozporza?dzenia z dnia 27 kwietnia 2016 roku Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony oso?b fizycznych w zwia?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO),
niniejszym informujemy Naszego Klienta, z?e:

1) Administratorem Jego danych osobowych jest DIG S?wita?a Spo??ka z ograniczona? odpowiedzialnos?cia? z siedziba? w ?aziskach przy ul. Dworcowej 53.

2) Dane osobowe sa? przetwarzane, gdyz? sa? niezbe?dne do wykonania zawartej umowy, w tym do umoz?liwienia realizacji obowia?zko?w strony zgodnie z kodeksem cywilnym i kontaktowania sie? z Klientem, w tym w celach zwia?zanych ze s?wiadczeniem us?ug i sprzedaz?y, w tym procedur reklamacyjnych. Dodatkowo, przepisy prawa wymagaja? od nas przetwarzania danych Klienta dla celo?w podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy tez? dane osobowe Klienta w celach wskazanych poniz?ej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu DIG S?wita?a sp. z o.o., kto?rym jest:

- prowadzenie wobec Klienta dzia?an? marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpos?redniego w?asnych us?ug i sprzedaz?y towaro?w lub us?ug ba?dz? towaro?w oso?b trzecich;

- kontaktowanie sie? z Klientem, w tym w celach zwia?zanych z dozwolonymi dzia?aniami marketingowymi, poprzez doste?pne kana?y komunikacji, w szczego?lnos?ci i za zgoda? Klienta - przez e-mail oraz telefon;

- windykacja nalez?nos?ci; prowadzenie poste?powan? sa?dowych, arbitraz?owych i mediacyjnych;

- przechowywanie danych dla celo?w archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalnos?ci (wykazania spe?nienia przez nas obowia?zko?w wynikaja?cych z przepiso?w prawa).

3) Zgode? na przetwarzanie danych osobowych, moz?na wycofac? w dowolnym momencie, w ten sam sposo?b w jaki zosta?a wyraz?ona, chyba z?e taka zgoda nie by?a niezbe?dna. Dane osobowe be?da? przetwarzane do momentu wycofania zgody. DIG S?wita?a Sp. z o.o. wymaga podania naste?puja?cych danych osobowych, aby mo?c realizowac? umowy zawarte z osoba? fizyczna?: imie?, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, nr NIP, nr telefonu, nr rachunku bankowego, informacji o firmie i jej siedzibie.

4) Brak udoste?pnienia ww. danych na rzecz DIG S?wita?a Sp. z o.o. lub odwo?anie zgody na ich przetwarzanie uniemoz?liwia zawarcie lub wykonanie umowy z osoba? fizyczna?. Jez?eli wymagaja? tego przepisy prawa, Administrator moz?e wymagac? podania innych danych niezbe?dnych np. ze wzgle?do?w rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.


5) DIG S?wita?a sp. z o.o. zapewnia wype?nienie wszystkich praw oso?b fizycznych wynikaja?cych z RODO, w szczego?lnos?ci z prawa doste?pu, sprostowania oraz usunie?cia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a takz?e prawo do wyraz?enia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Kaz?dy ma prawo wnies?c? skarge? w zwia?zku z przetwarzaniem przez jego danych osobowych do organu nadzorczego, kto?rym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

6) Dane osobowe sa? udoste?pniane podmiotom, kto?re s?wiadcza? dla nas us?ugi ksie?gowo-podatkowe oraz prawne.

7) Przechowywanie danych osobowych trwa przez czas obowia?zywania zawartej umowy, a takz?e po jej zakon?czeniu w celach:

- dochodzenia roszczen? w zwia?zku z wykonywaniem umowy,

- wykonania obowia?zko?w wynikaja?cych z przepiso?w prawa, w tym w szczego?lnos?ci podatkowych i rachunkowych,

- zapobiegania naduz?yciom i oszustwom,

- statystycznych i archiwizacyjnych,

- maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakon?czenia wykonania umowy.
 

Sprawd? nas na

LinkedIn

福彩天下 应用必备| 旌德县| 曲周县| 巴里| 乐清市| 丹东市| 金阳县| 托克逊县| 涿鹿县| 青浦区| 延庆县| 镶黄旗| 酉阳| 井陉县| 湄潭县| 临漳县| 江陵县| 平阳县| 堆龙德庆县| 赤城县| 牙克石市| 易门县| 苍山县| 神农架林区| 高雄市| 台江县| 中方县| 精河县| 江都市| 宁海县| 鹿泉市| 连平县| 盈江县| 阜新| 江北区| 铁岭县| 迁安市| 赤峰市| 兴海县| 谷城县| 城固县|