Polityka cookies

Polityka prywatno?ci i zasad korzystania

 

DIG ?wita?a sp. z o.o. z siedzib? w ?aziskach przy ul. Dworcowej 53, zarejestrowan? w S?dzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydzia? Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego, pod numerem KRS 0000303319, o kapitale zak?adowym 50 000,00 z?, nr NIP 647-247-04-89, zwana w dalszej cz??ci „DIG ?wita?a”, zwraca szczególn? wag? na poszanowanie prywatno?ci u?ytkowników odwiedzaj?cych nasz serwis www.wgtwmrg.tw. Poni?szy tekst okre?la zasady korzystania z naszego serwisu oraz ich polityk? prywatno?ci.

Przez u?ywanie niniejszej strony wyra?asz zgod? na u?ywanie ciasteczek zgodnie z t? Polityk? prywatno?ci i zasad korzystania. Je?eli nie zgadzasz si? na u?ywanie przez nas ciasteczek, powiniene? zmieni? ustawienia swojej przegl?darki w odpowiedni sposób lub zrezygnowa? z korzystania z naszego serwisu internetowego.

 

Formularz kontaktowy

W witrynie znajduje si? formularz, w którym mo?na wpisa? dobrowolnie imi? i nazwisko, numer telefonu, nazw? firmy oraz adres email. Zbierane dane s?u?? do nawi?zania kontaktu z osob? zainteresowan? nasz? ofert?.

Dane osobowe, które zosta?y wpisane w formularzu s? przetwarzane zgodnie z ustaw? z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

Sprzeda? i ujawnianie informacji firmom zewn?trznym

DIG ?wita?a nie sprzedaje, wypo?ycza lub wymienia si? ?adnymi informacjami zgromadzonymi od u?ytkowników poprzez nasz? witryn? www.wgtwmrg.tw.

 

Statystyki serwisu

Korzystamy z us?ugi „Google Analytics” – zbieraj?cej anonimowe informacje o odwiedzanych stronach naszych serwisów. Szczegó?owe zasady dotycz?ce polityki prywatno?ci „Google Analytics”, w tym informacja jak mo?na zablokowa? zbieranie danych znajduj? si? na stronie: Warunki korzystania z Google Analytics.

 

Wykorzystanie plików Cookie „Ciasteczka Cookies”

Nasz serwis internetowy mo?e wykorzystywa? ciasteczka. Identyfikuj? one Twoj? przegl?dark? oraz usprawniaj? dzia?anie naszych serwisów. S?u?? równie?, aby lepiej dopasowa? tre?ci i reklamy do Twoich oczekiwań i zainteresowań, do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pozwalaj? nam zrozumie? jak ludzie u?ywaj? naszych stron i pomagaj? w poprawianiu ich funkcjonalno?ci i zawarto?ci. Ciasteczka nie zawieraj? ?adnych danych osobowych.

 

Tag Remarketingowy

Nasz serwis posiada podpi?te kody us?ug Google Analytics, AdWords oraz Facebook, które u?ywane s? równie? do tworzenia list remarketingowych w celu dopasowaniu zindywidualizowanych reklam w sieci reklamowej Google i na Facebook. W oparciu o pliki cookies i tagi remarketingowe mo?na wy?wietla? reklamy u?ytkownikom, którzy ju? odwiedzili stron? www.wgtwmrg.tw. Mo?na równie? na podstawie tych danych kierowa? reklamy do u?ytkowników, którzy s? podobni do tych, którzy odwiedzili stron? www.wgtwmrg.tw. Ka?dy odwiedzaj?cy nasz serwis ma mo?liwo?? zrezygnowa? ze ?ledzenia poprzez Google w Ustawieniach reklam podobnie poprzez Facebook w Reklama na Facebooku. Odwiedzaj?cy mo?e równie? zrezygnowa? z plików cookie dostawców zewn?trznych na stronie Network Advertising Initiative.

Sprawd? nas na

LinkedIn

福彩天下 衢州市| 甘德县| 鹤峰县| 喜德县| 申扎县| 巫山县| 玉山县| 成安县| 兴义市| 辽阳县| 贵阳市| 天水市| 沁阳市| 湟中县| 南京市| 登封市| 巴塘县| 伊宁县| 西盟| 民乐县| 会东县| 临澧县| 博兴县| 曲阜市| 龙门县| 肥东县| 常熟市| 城固县| 平舆县| 如东县| 剑阁县| 黄骅市| 清新县| 扶风县| 徐州市| 龙海市| 彰化县| 新巴尔虎左旗| 九龙县| 德江县| 佛山市|